పూలు గుసగుసలాడేనని ~
అనగనగా డైనోసార్స్, ఏప్స్ కి పూర్వం, మనుషులు పుట్టక మునుపు రెండు కుసుమాలు, అక్కాచెల్లెళ్ళు వాహ్యాళికి వెళ్తారు. ఆలా చాలా దూరం నడిచాక వాళ్ళొక అందమైన లోయ ని చేరతారు. అప్పుడు చెల్లి సుమం అక్కని "మనమింకా నడవాలి కదా? ఈ లోయకి అవతల యేముందో చూడాలిగా," అని అడుగుతుంది . "నేను ఇక్కడే వేచి ఉంటాను. నువ్వు వెళ్ళి తిరిగిరా," అంటుంది అక్క. చెల్లి ప్రయాణమై బయల్దేరుతున్నపుడు పెద్ద విరి చెల్లి పూవుతో "నువ్వు తిరిగి వచ్చేప్పటికి నన్ను మర్చిపోతావా?" అని అడుగుతుంది. పయనమై వెళ్ళిపోతూ చిన్ని పువ్వు లేదంటూ సమాధానమిస్తుంది.
చాలా కాలం గడిచాక ఆ చిన్న పువ్వు ఎదిగి ఒక అందమైన అమ్మాయి గా మారుతుంది. ఆ అమ్మాయి ఒకరోజు ఆ పాతలోయకి పూలు కోయటానికి వస్తుంది. ఆమె ఒక దేవగన్నేరు కొమ్మ విరిచి ఆ కుసుమాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ పూలమొక్క గుసగుసగా "నన్ను మర్చిపోయావు ప్రియతమా?" అని అడుగుతుంది.
( I translated this story from Veettilekkulla Vazhi (The way to home) Malayalam movie I recently watched. This story is told to a 5yr old boy. The clip is from 1:10:25-1:11:45 I like to extend my thanks to Ken&Thuong that provided the subtitles.)

No comments:

Post a Comment