అడవిమనిషి

జనారణ్యంలో ఇంకేముంది?
మాటల ఈటెల పోట్లు,
చూపులు దింపే బరిశెలు,
ఆలోచనకి పట్టిన గ్రహణాలు,
ఆగడాలు ముదిరిన వ్యసనాలు,
అసమర్థచేతల అంటురోగాలు,
జీవన్మృతుల మైలలు,
మాటతెలిసిన మృగాలు,
వేటమరిగిన వ్యాఘ్రాలు,
గాండ్రించు జింకలు,
గర్జించే నెమలిపిట్టలు,
ఈ మెట్టినింట నేను నడిచే బొమ్మని.

అభయావాసం ఇంకెక్కడవుంది?
అడవి నా పుట్టినిల్లు,
అడుగడుగున నేస్తాలు,
పచ్చికబైళ్ళు పట్టుకంబళ్ళు,
పూలసరాలు ఆభరణాలు,
లేతరెమ్మలు వీవెనలు,
గాలిస్వరాలు వేణువులు,
ఎగిరే రెక్కల కచ్చేరీలు,
కదిలే పాదాల నాట్యాలు,
స్వస్థానాన నేను నవ్వే మనిషిని.