ప్రకృతి తో

ఏముంది చెప్పేందుకు...వచనం గా ఒదగగలిగితే

గాలిలో కలిసి శబ్దాలు, పండుటాకుల వాసనలు
కిటికీ అద్దాల మీద పడుతూలేస్తూ ఏవో కీటకాలు
దిగువకి, పక్కకి పయనిస్తూ వాన తెరచాపలు
రహదారుల్లో సందోహాలు, సంఘర్షణలు
రెక్కకిరెక్క తాకిస్తూ ఆకాశంలో కలిసిపోతూ విహంగాలు
అక్షరాల్లో బంధిస్తే మనసుకి బాహ్యరూపాలు ఇవే!

కరగని మంచు పొరల్లా జ్ఞాపకాలు
వర్ణనాతీత భావాల అగ్నిపర్వతశ్రేణులు
ధీర్ఘంగా సాగేనదులుగా శ్వాసనిశ్వాసలు, 
సంద్రాలై స్రవిస్తున్న గాయాలు
ఉండుండి నిట్టూర్పు ఉప్పెనలు, అడపాదడపా అలజడుల సునామీలు
విప్పిచెప్పబోతే హృదయానికి ఇంతకన్నా రూపం లేదే?!

No comments:

Post a Comment