My glass runneth over too!

ప్రయాణాల్లో గమ్యం చేరటమే పరమావధి కానీ అందులోనూ కాసిని వెసులుబాట్లు కావాలనుకోవటం పెరుగన్నంలో మాగాయ కోసం చూసుకున్నట్టే. రైలైతే కిటికీ పక్కన సీటు,  ఎదురు సీట్లో ఒక బుజ్జాయో/చిన్నారో, విమానమైతే చదవటానికి ఒకటీ రెండు పుస్తకాలు ఇవన్నమాట 'కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మదేవుని ముంగిట' నేను కోరుకున్నది. బస్సు లో ఎలాగూ గందరగోళమే కనుకా నేనూ యధావిధిగా సగం వినపడే పిచ్చాపాటీ మాట్లాడుతూనో లేదా గోళ్ళు చూసుకుంటూ గడుపుతాను (కొరకటం మేధావుల పనిట!).

2 దశాబ్దాల నాడు  వెలగబెట్టిన ఉద్యోగం పేరుకి 'scientist' - అంటే అసలుకి సాఫ్ట్ వేరు లో బగ్స్ పెడతం, అవి కనిపెడతం - కనుక ఆ మాట కనపడితే కళ్ళు కదలవు, మెదడు మేత పడేదాకా మొరాయిస్తుంది.

ఇక ఆ ఉపోద్ఘాతం చాలిస్తే...నేను చదివిన 4 మంచి మాటలు, నాకు తెలుగులోకి అనువదించే ఉద్దేశం లేనివి ఇవి.

"As a scientist, my glass is always 100% full -- with water and air." -Taylor Wilson (17y old nuclear scientist!)

The above is from an article I read while flying to NJ in May.  The complete article is very good and is available at:  The Wonders, the Weirdness, theLife Lessons of TED 

I am just putting down some points I jotted down in my pocket note book.

 • A former corporate lawyer spoke with passion about the power of introverts. (“There’s zero correlation between being the best talker and having the best ideas,” she said softly.) 


In 1996, Sherry Turkle might have blogged her way through a week at TED—if blogs existed back then. That was the year the MIT professor gave her first rousing TEDTalk about “celebrating our life on the Internet.” Her early enthusiasm for living online put her on the cover of Wired. This morning, she’s on the TED stage to say how worried she is about our connectivity habits. “The little devices in our pockets are so psychologically powerful that they don’t even change what we do, they change who we are,” she says.

 • “Technology creates the illusions of companionship without the intimacy of friendship.” She believes we need to cultivate a capacity for solitude and teach it to our children. We must reclaim sacred spaces for conversation at work and home. Most of all, “we need to learn how to listen to each other again, including the boring bits.”  - Sherry Turkle


 •  “We all have nerd power, we just forget.” We all grow up thinking we are artists, engineers, astronauts, and dreamers, but then give over to doubt and practicality. In short, we let someone more capable take the lead. “But there is no one else. Just you,” she says. “If we’re lucky, someone steps in, takes a hand and says, ‘Let me help you believe.’”  - Regina Dugan


 • Poet Billy Collins says great ideas need percolating. “It took a long time to put the wheel and the suitcase together,” he says. “Schlepping is an ancient and honorable art.” Takeaway: Read more poetry. 


 • Diana Nyad’s TEDTalk about attempting a swim from Cuba to Florida at age 60. (“My goal is to not suffer regrets,” she says on her way to a standing O.) 


Finally I would concur fully with David on what he said of emotions and feelings “Apparently, nobody has developed an app to replace reflection, deep conversation, and human connection; and nobody’s worked out an emoticon that registers awe quite as well as human goose bumps.”

*-*-*-*-*

So, what's my intention in sharing this?  I am making sure that my glass runneth over...ఇక ఒకరి అనుభవాలనుంచి ఎంత తీసుకోవాలన్నది వారి వారి అభిమతం/ఐచ్ఛికం.

3 comments:

 1. cool.
  Yes, all the devices, connectivity, constant social networking - they all are bringing about these changes. However, not many of us are such deep thinkers/philosophers/scientists that we need to fear for loss of such activity due to the new behaviors. Most of us are sort of "also rans" in whatever we'd been doing and we'll continue to be along with the new behaviors :)
  Glad your glass runneth over.

  ReplyDelete
 2. I differ with Sherry Turkle that technology creates illusions of companionship without intimacy of friendships. Look around. We are discussing this topic in a blog. Many people read & respond to this post. With the help of technology, you have just created a channel of communication. It’s not any illusion but real flesh-and-blood persons [not bots] that are responding to your post. This channel of communication can further enhanced for more intimate friendships by more blog posts, Google group talk, IM later on. Many Telugu bloggers who are total strangers a couple of years back are now bosom buddies who also are frequently meeting in person. This meeting "like minded people" is made possible with help of technology, which otherwise is not possible in olden days. It all depends on know-how of technology. If you don’t know how to use technology does not mean it’s bad. That sound like sour grapes.

  Furthermore, cultivating solitude in children would turn them into introverts. You can only learn as much for parents alone. Its equivalent to home schooling of children yourself instead of sending them to schools. How much you communicate at home via 'sacred spaces of communication', you would end up as "frogs in a well". Man is a social animal. If you know how to do it right, there is a lot to gain via social communication. You don’t have to ‘reinvent the wheel’ as with social interaction you would know if someone else already created a wheel and you can start building on the next step instead of starting from scratch for everything. I would rather learn the art of talking less and listen more in social communication compared to punish others with my 'boring bits' & expect the same from others too.

  ReplyDelete