విచ్చుకునే మొగ్గలు

నిస్సహాయత
పుష్పిస్తూ ఉంటుంది, 
రాజీపడ్డం లో
నవ్వు పుట్టినప్పుడు.
వర్షిస్తూ కూడా
ఉంటుంది,
రెప్పమాటున ఓటమి ఊట
ఉప్పెన అయినప్పుడు.కాలపు హస్తాలు
రాలిన రేకుల, రాలిపడే చినుకుల
నిర్మాల్యం తుడిచి
శుభ్రపరిచిన జీవన ప్రాంగణంలో
మనసు నిర్మలంగా
కనులలో వికసించి దోగాడుతూ...

No comments:

Post a Comment