ఎందరో ?

గాజు దేహపు నీటి గుండె తిత్తి లో ఒక పురిషెడు జలం ఉండొచ్చునని
జీవమై, జీవనరాగమై దేహవాటికలో పారుతుందనీ- ఆశ, ఆసరా కలేసి అనుభవైక్యం చేసున్నా
ఘటనగా, మాటగా తొలుచుకుంటూ ఆ పాత్ర- వంటిలో భాగమో, బతుకులో భాగమో- నామరూపాలు కాలం మార్చివేసాక
తొణికిన చుక్కలన్నీ కంటి పల్లం దిక్కుగా జారిపోయాక పొడిగుండెల సవ్వడితో ఒక నేను, ఒక తను, మరెవరో,మరెందరో...

No comments:

Post a Comment