అభిముఖము


 తానెవరో నేనెవరో ఎరిగినంత కరుణతో
కన్నార్పనీయక కట్టిపడేసే ఆ నగవుతో
ఇటుగానో  అటెటో మరి చూపుల గాలాలు విసురుతూ
మురిపాలలో సగపాలు నాకూ పంచుతూ...!

1 comment:

  1. కాలం మరలు దూరాలు విసిరేసినా, విరిసే భావాలు పలుకరిస్తూనే ఉంటాయి. మనసనుసరిస్తూనే ఉంటుంది 🙂🙏...

    ReplyDelete