అభిముఖము


 తానెవరో నేనెవరో ఎరిగినంత కరుణతో
కన్నార్పనీయక కట్టిపడేసే ఆ నగవుతో
ఇటుగానో  అటెటో మరి చూపుల గాలాలు విసురుతూ
మురిపాలలో సగపాలు నాకూ పంచుతూ...!

No comments:

Post a Comment